ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:38

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:72

 เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดส…

08-12-2560 Hits:60

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำป…

28-11-2560 Hits:75

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 256…

23-11-2560 Hits:85

 ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่โอนย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง

ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส…

16-11-2560 Hits:84

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

หนังสือราชการของ ทต.

ปิดประกาศการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ม.9 บริษัท อียู ไบโอก๊าซ จำกัด [ 09/11/60 ]
ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ม.3 นายบุญลา สุขอ้วน [ 31/10/60 ]
กำหนดการประชุมประชาคมแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 06/11/60 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลโซง [ 30/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ พื้นที่ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 08/11/60 ]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22/02/60 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 02/10/60 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15/09/59 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 05/10/58 ]
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโซง [ 07/07/58 ]
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 07/07/58 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 14/11/57 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 29/10/57 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 28/10/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 22/10/57 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22/10/57 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17/09/56 ]
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโซง [ 17/09/56 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตำบลโซง [ 17/09/56 ]